Status prawny

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, używające skróconej nazwy BULiGL  jest Przedsiębiorstwem Państwowym.

Osoba prawna  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców, pod numerem 0000012221, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS .

Przedsiębiorstwo działa w oparciu o:

 1. Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dn. 22.02.1950 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „ Biuro Projektów Leśnictwa” ( MP nr A-24 poz. 252 ).
 2. Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dn. 01.01.1951 r. w sprawie dostosowania organizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Biuro Projektów Leśnictwa” do przepisów dekretu z dn. 26.10.1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
 3. Zarządzenie Nr 96 Ministra Leśnictwa z 13.02.1953 r. o zmianie zarządzenia Ministra Leśnictwa w sprawie dostosowania organizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Biuro Projektów Leśnictwa” do przepisów dekretu z 26. 10. 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
 4. Zarządzenie nr nr 413 – 427 Ministra Leśnictwa z dnia 23.11.1955 r. w sprawie utworzenia 15 biur urządzania i pomiaru lasu.
 5. Zarządzenie Nr 382 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3.09.1956 r. zmieniające zarządzenie Ministra Leśnictwa w sprawie dostosowania organizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Biuro Projektów Leśnictwa” do przepisów dekretu z dnia 26 października 1950 r o przedsiębiorstwach państwowych.
 6. Zarządzenie Nr 384 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3.09.1956 r. w sprawie włączenia biur urządzania i pomiaru do przedsiębiorstwa „Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa”.
 7. Zarządzenie Nr 125 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 16.04.1959 r. w sprawie zmiany nazw biur urządzania i pomiaru lasu wchodzących w składach przedsiębiorstwa „Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa”.
 8. Zarządzenie Nr 175 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30.05. 1959 r. w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa państwowego Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa
 9. Zarządzenie Nr 160 Ministra Leśnictwa Przemysłu Drzewnego z 30.12.1972 r. w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania przedsiębiorstwa pod nazwą „Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa”.
 10. Ustawy z dnia 25.09.1981 r o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1384)
 11. Statutu Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie z dnia 12.01.1984r. z póżn. zmianami. Tekst jednolity z 29.06.2010 r.

Od 1 stycznia 2017 r. organem założycielskim BULiGL jest Minister Środowiska:

"Art.121. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy funkcję organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych:

1) Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Leśnej z siedzibą w Sękocinie Starym, przejmuje minister właściwy do spraw środowiska;"

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Przedsiębiorstwo jest specjalistyczną jednostką organizacyjną działającą na rzecz leśnictwa. Jest samodzielną, samorządną i samofinansującą się jednostką gospodarczą. Działa na zasadach ogólnych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.03.2017 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP