Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa są:

1. Usługi w zakresie urządzania lasu, włącznie z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu, bankiem danych o lasach, monitoringiem i prognozami rozwoju stanu lasu oraz waloryzacją przyrodniczo-leśną.
2. Usługi związane z ochroną przyrody, w tym sporządzanie planów zadań ochronnych, planów ochrony, wykonywanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych.
3. Usługi geodezyjne i kartograficzne oraz usługi inżynieryjne w zakresie planowania dróg i gospodarowania zasobami wodnymi w lasach, budownictwa leśnego, rekreacyjnego zagospodarowania lasu.
4. Wykonywanie laboratoryjnych analiz właściwości chemicznych i fizycznych gleb oraz inne badania i analizy techniczne.
5. Działalność związana z oprogramowaniem.
6. Przetwarzanie danych, zarzadzanie stronami internetowymi oraz działalność związana z bazami danych.
7. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania.
8. Wynajem i zarzadzanie i nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi.
9. Usługi związane z przygotowaniem do druku.

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.04.2016 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP