Navigation Menu

Zasady konkursów

Zarządzenie nr 6/2008 z dnia.18 czerwca 2008 r. Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w sprawie wyłaniania kandydatów na stanowiska dyrektorów Oddziałów BULiGL ,znak: DN/TT - 110/2008

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z późn. zm.) i statutu przedsiębiorstwa państwowego pn. BULiGL (tekst jednolity z dnia 29 marca 2007 r.), po uzyskaniu w dniu 17 czerwca 2008 r., opinii Rady Pracowniczej BULiGL, zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Dyrektora Oddziału BULiGL zatrudnia Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, po zasięgnięciu opinii Rady Pracowniczej Oddziału.
2. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę.

§ 2
Dyrektor BULiGL, w celu wyłonienia osób posiadających odpowiednie przygotowanie oraz predyspozycje do kierowania Oddziałem BULiGL, może ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Oddziału.

§ 3
1. Dyrektor Przedsiębiorstwa wszczyna postępowanie konkursowe, w drodze Decyzji, określając w szczególności:
1) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz szczegółową treść tego ogłoszenia,
2) skład komisji konkursowej,
3) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania lub o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
2. Komisja konkursowa składa się z pięciu osób, w tym trzy osoby wskazane przez Dyrektora BULiGL, dwie osoby wskazane przez Radę Pracowniczą Oddziału.
3. Przewodniczącego wskazuje Dyrektor BULiGL.

§ 4
1. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Regulamin pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Koszt przeprowadzenia konkursu ponosi Oddział Biura, którego konkurs dotyczy.

§ 5
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Related Assets

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.11.2009 Marta Wałachowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marta Wałachowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zasady konkursów na stanowisko dyrektora oddziału 1 02.11.2009 Marta Wałachowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP